cho e hỏi làm thế nào để khi nhấn vào nút xem thêm thì list còn lại sổ xuống ạ ? #shopee

3 days ago

Trả lời (6)


chỗ này cần xử lí javasript trên sự kiện click nút thêm

3 days ago

bạn có thể định nghĩa css class ứng với style hiện/ẩn, khi click thì thêm class cho phù hợp

3 days ago