function rightTriangle(a, b, c) { if ((Math.pow(a,2) === (Math.pow(b,2)+ Math.pow(c,2)) || Math.pow(c,2) === (Math.pow(a,2)+ Math.pow(b,2))) && (a || b || c !== 0 )){ return true; } else { return false; } } Không biết có đúng với cái tam giác vuông ko nữa, đã test thử trong phần bài tập thì đúng đó. Ae coi thử .

7 months ago

Trả lời (0)