Khi xử lý upload file có 2 routers upload file muốn cho 2 routers này lưu file vào 2 thư mục riêng biệt ta nên xử lý thế nào @@

7 months ago

Trả lời (3)


nếu bạn dùng multer nó cho phép set thư mục upload đó

7 months ago

mình làm thế này xong thấy ngu người quá:

7 months ago

const path = require('path'); const storage = multer.diskStorage({ destination: './uploads/avatars', filename: function (req, file, cb) { crypto.pseudoRandomBytes(16, function (err, raw) { if (err) return cb(err) cb(null, raw.toString('hex') + path.extname(file.originalname)) }) } });

const upload = multer({storage: storage});

const storages = multer.diskStorage({ destination: './uploads/files', filename: function (req, file, cb) { crypto.pseudoRandomBytes(16, function (err, raw) { if (err) return cb(err) cb(null, raw.toString('hex') + path.extname(file.originalname)) }) } });

const uploads = multer({storage: storages});

7 months ago