mọi người cho em hỏi sao nó mãi return false vậy.

7 months ago

Trả lời (2)


object['index'] luôn trả về undefined{name: 'Tom', age: 21} không có key nào tên là 'index'

7 months ago

Bạn return false ở function rồi, đưa vào trong vòng for if ấy, dùng else.

7 months ago