#javascript Mình muốn lấy id của các thẻ tr và cho vào mảng ids nhưng không được. Mọi người sửa giúp mình với

11 days ago

Trả lời (1)


Ids của bạn là undefined, nên lỗi phần var ids .... đó, vì kh biết req của bạn từ đâu nên cũng kh biết nên sửa sao

11 days ago