sao dòng cuối mình cho return callback(sum) thì đúng mà return sum thì sai vậy, đáng lẽ sum đã được nhân 2 rồi chứ

11 days ago

Trả lời (6)


sum chưa hề được nhân đôi mà? hàm trả về những bạn chưa gán biến nào cả ! nên phải return callback(sum) mới đúng !

11 days ago

có num*=2 mà bạn, nghĩa là nhân 2 rồi chứ

11 days ago

sai rồi !

10 days ago

num đó chỉ thay đổi ở trong function x2 thôi !

10 days ago

bạn cứ học đi đến gần cuối js sẽ có bài global scope và local scope bạn sẽ hiểu hơn !

10 days ago

Ok cám ơn bạn

10 days ago