mn ơi cho em hỏi ở đây em gặp vấn đề gì vậy

10 days ago

Trả lời (3)


Tại nó chạy if đầu tiên đúng thì xong k chạy xuống cái else nữa

10 days ago

hmmm vậy làm sao để loại trường hợp 0,0,0 ra :V

10 days ago

à đúng rồi,phải khai báo một boolean true ở ngoài nữa

10 days ago