em làm nhiều cách thử quài hông ra

3 days ago

Trả lời (2)


function transform(arr) { let newArr = arr.map(function(value) { switch (value) { case 'A': case 'a': value = 1; break; case 'B': case 'b': value = 2; break; default: value = 0; break; } return value; }); return newArr; }

3 days ago

bỏ break thì tự động đến trường hợp tiếp theo nhé

3 days ago