m.n cho em hỏi tại sao lại là false v ạ? Có phải vì nó là mảng k ạ?

4 days ago

Trả lời (3)


chỉ có mảng giống nhau không có mảng bằng nhau, cũng kiểu chỉ có người giống nhau không có người bằng nhau, chỉ có các phần tử của mảng bằng nhau không có mảng bằng nhau cũng như chỉ có chiều cao của người bằng nhau không có người bằng nhau. Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì search từ khóa the stack, the heap

4 days ago

cảm ơn ạ

4 days ago

giải thích hay

4 days ago