xin chỉ giáo của mn mk là newbie

3 days ago

Trả lời (1)


let result = 1; //Nếu để 0 khi nhân lại sẽ = 0 for(item of arr){ result = result * item; } //Vòng lắp 1: gán lại result = 1 * item1 ( phan tử thứ 1) //Vòng lặp 2: gán lại result = 1 * item1 * item2

3 days ago