Em chào mọi người ạ. Em học tới phần mongoose thì tới chổ addToCart này không biết giải như nào nữa. Mn giúp em với ạ

3 days ago

Trả lời (5)


Lấy id sản phẩm, kiểm tra trong cart đã có id đó chưa, nếu chưa thì số lượng là 1 nếu có thì tăng số lượng lên 1.

3 days ago

Vâng nhưng khó ở chổ nó không được như bên lowdb, nó không được truyền kiểu như này updateOne(filter, { cart[productId]: count + 1 })

3 days ago

Bạn lưu trong db của bạn như thế nào chụp mình xem. Chụp cái model Cart á

3 days ago

"sessions": [ { "id": "abc", "cart": { "productId1": 1, "productId2": 2, "productId3": 3, } } ]

3 days ago

Dạng như này ạ

3 days ago