Xin mọi người trợ giúp với ! mình hơi dốt toán, không hiểu nổi số nguyên là gì.

3 days ago

Trả lời (2)


function isPrimeNumber(x) { // viết code ở đây. if (x <= 1) { return false; } for (var i= 2; i <= Math.sqrt(x); i++) { if (x % i === 0) { return false; } } return true; }

3 days ago

cảm ơn bạn, bài if else nó ở bài 35, làm thế nào để qua bài 11 mà học bài 35 được, hay cứ lên youtube học hết rồi mới quay lại làm bài tập vậy bạn.

3 days ago