Mình có viết một ứng dụng nhắn tin basic kiểu gần giống như skype. Nó có nhiệm vụ là render ra các người contact của user và tin nhắn giữa hai bên. Cấu trúc database của nó như bên dưới:

Trả lời (0)