hàm getObjectKey có 2 tham số truyền vào là obj và key=[] ... obj chính là cái object apartment được khai báo ở trên. dùng for in để lặp qua hết các properties của obj (apartment) . Nếu kiểu dữ liệu của obj[key] là object ( dòng 13) thì sẽ thêm cái key sẽ được push vào trong mảng key=[] ( dòng 14). Bài này mình có code khác cho bạn tham khảo!!

2 months ago

Trả lời (0)