Mọi người ơi cho em hỏi là làm sao để khi lưu lại file bằng writefileSync mà nó không bị ghi đè lên file cũ ạ

16 days ago

Trả lời (1)


bạn thử dùng appendFileSync xem thử <https://nodejs.org/api/fs.html#fs_fs_appendfilesync_path_data_options>

13 days ago