mọi nguòi ơi giải thích cái dòng 13 như thế nào ạ cho mình xin ý kiến tham khảo với tks mn!

15 days ago

Trả lời (4)


gọi hàm fooCopy()

14 days ago

là sao bạn ?

14 days ago

dòng đó thì nó sẽ thực hiện những gì bên trong hàm fooCopy() đó

13 days ago

đây là một ví dụ về việc sử dụng biến toàn cục và biến cục bộ. • line 10 bạn đang function của object b nên sẽ lấy giá trị a = 2 và dc log ra. • line 12 bạn copy function và gọi nó ở line 13 do vậy nó sẽ lấy biến a toàn cục dc khai báo (a = 1) trên cùng.

12 days ago