mọi người giúp em bài này với ạ

14 days ago

Trả lời (1)


Bạn nhập như đề bài yêu cầu ấy, nhập giá trị cho weight và height, tạo 3 function getWeight, getHeight và get Area và return rectangle.weight, rectangle.height và rectangle.height*rectangle.weight (có thể dùng this thay cho rectangel

12 days ago