mọi người cho em hỏi về cách sử dụng String.fromCharCode.

14 days ago

Trả lời (1)


Bạn thử String.fromCharCode(97) ra cái gì? Sau đó thử tiếp từ 98-110 ví dụ vậy. Từng cái ra cái gì. Sau đó quay lại làm bài bạn đang được hỏi.

14 days ago