function flatten(arr) { // viết code ở đây. return arr.reduce(function (flat, toFlatten) { return flat.concat(Array.isArray(toFlatten) ? flatten(toFlatten) : toFlatten); }, []); }

14 days ago

Trả lời (7)


các bạn cho mình hỏi dấu ? và : trong đoạn code trên có ý nghĩa j vậy

14 days ago

Cách viết trên gọi là Conditional (ternary) operator

13 days ago

Tiếng Việt là toán tử ba hạng

13 days ago

Nếu điều kiện x đúng thì nó lấy cái ngay sau dấu ? còn nếu x sai thì lấy phần sau dấu :

13 days ago

condition ? exprIfTrue : exprIfFalse

13 days ago


Cảm ơn bạn nhé

13 days ago