Mn cho hỏi code như hình em chạy đc mà sao bài tập báo lỗi nhể

13 days ago

Trả lời (2)


Tạo 1 biến rỗng rồi nối chuỗi vào nhe bạn sau đó thì return ra

13 days ago

Dạ. E cảm ơn ạ

12 days ago