Mn giải giùm e bài này

12 days ago

Trả lời (2)


function sum(array) { return array.reduce(function (accumulator, curentValue) { return accumulator + curentValue; }, 0) }

12 days ago

Đề bài dùng vòng lặp for mà bạn. <@U01AXKMAL9W> em tạo 1 biến có tên là sum, rồi ở mỗi vòng lặp thì sum = sum + arr[i] là ok

12 days ago