cho em hỏi bài này em làm như này nhưng nó chạy goodbye trước rồi mới hello T.T ai hướng dẫn em với ạ

12 days ago

Trả lời (3)


cái gọi hàm thì nó mặc định như vậy á không đổi 2 hàm đổi đc

11 days ago

bạn đổi 2 hàm sayGoodbye và sayHello cho nhau trong lệnh cuối là được mà. thì sẽ ra hello rồi goodbye. bạn làm thế goodbye rồi hello đúng mà. bạn nên hiểu lại cơ chế bất đồng bộ và promise cho chính xác hơn.

12 days ago

thế thì nó ra như thế là đúng rồi. đầu tiền hàm doAfter nó trả về Promise { pending } gọi luôn hàm then 1s sau promise {pending} mới được resovle(). cái này nó gọi là bất đồng bộ, cái này chưa xong nó đi làm cái khác

11 days ago