cho mình hỏi là nếu làm sự kiện khi click thì sẽ hiện dropdown menu nhưng khi click ra chỗ khác thì tắt menu thì làm như thế nào vậy

24 days ago

Trả lời (3)


Bạn làm 1 cái layer trong suốt khác bao gồm phần ngoài của cái menu. Nếu ấn trúng phần đó thì hide menu đi.

23 days ago

Hoặc là khi mouse over ra khỏi cái menu thì detect trước, rồi check thêm sự kiện click khác để hide menu.

23 days ago

hoặc có thể dùng css trick :focus vào cái element để mở menu

23 days ago