Đề tài: Tìm hiểu về đặc trưng âm thanh trong các cuộc gọi chăm sóc khách hàng và đề xuất phương án giám sát nâng cao chất lượng cuộc gọi

Giúp em làm đồ án với ạ, em tìm tài liệu không thấy

22 days ago

Trả lời (0)