cho mình hỏi tại sao 2 giá trị này lại không khớp nhau

20 days ago

Trả lời (1)


Bạn có thể nhìn thấy là cái Select and option toString nó còn có new line nên nó ko bằng nhau.

20 days ago