Bài 21 đoạn firebase-firestore ạ

17 days ago

Trả lời (1)


hình như do bạn chưa chỉnh cái permission của firebase đó, bạn chuyển thành read and write ở firebase xem có được không.

16 days ago