mọi người ơi, cho mình hỏi là mình có 3 div chồng lên nhau có cùng 1 sự kiện onclick, khi bấm vào 1 div thì thực hiện onclick hiện tại và chặn 2 sự kiện onclick của 2 div còn lại. Mình cảm ơn.

15 days ago

Trả lời (1)


Bạn tìm hiểu event.stopPropagation

14 days ago