Hello mọi người! Mình đang làm bài về firestore thì bị lỗi "firebase is not defined at HTML document". Không biết là bị sai ở bước nào?

12 days ago

Trả lời (1)


Đây là đoạn code về phần firebase của mình

12 days ago